Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Březí

facebook.com
Návštěv :
Celkem : 12302
Týden : 12
Dnes : 0
podrobnosti

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny v Březí

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Březí, schválenou zastupitelstvem obce

usnesením ze dne 26. 9.2002 apodle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

( knihovní zákon ), vydávám tento knihovní řád :

 

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1

 

Poslání a činnost knihovny 

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu §3 a12 zákona č. 257/2001 Sb. ( knihovní zákon ) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby ( dále jen služby ) vymezené v § 2,4 a14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

 

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou

    vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména :

    a) výpůjční služby

    b) meziknihovní služby

        ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

        cb) informace z oblasti veřejné správy

        cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

        cd) přístup na internet

2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu ( dále jen KŘ ) poskytuje

knihovna bezplatně.

3. Knihovna poskytuje tyto placené služby: výměna nebo vystavení nového průkazu uživatele.      Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001         Sb., knihovního zákona.,to znamená že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně   vynaložených nákladů.

4. Veškeré finanční částky ( manipulační poplatky, sankční poplatky, poplatky a tisk) jsou

 knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

 

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

 

Registrace uživatele

  

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická a právnická osoba vydáním průkazu

uživatele ( Čtenářského průkazu ) na základě vyplněné a podepsané přihlášky ověřené

knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce

3. Osobní údaje uživatelů knihovna zpracovává dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Další kontaktní údaje na přihlášce slouží ke statistickým účelům a také ke zlepšení kontaktů s uživateli a ke zkvalitnění služeb, uživatel však není povinen je uvádět.

4. Za vystavení čtenářského průkazu nebo obnovení registrace zaplatí uživatel registrační poplatek. Platnost průkazu je 12 měsíců ode dne vystavení. Čtenářská legitimace je nepřenosná, knihovník může v oprávněných případech vyžadovat od čtenáře předložení dokladu totožnosti. Případné zneužití může mít za následek zrušení čtenářského průkazu.

8. Ztrátu nebo zcizení čtenářského průkazu je uživatel povinen neprodleně knihovně  oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá za škody, které knihovně vzniknou zneužitím čtenářského průkazu jinou osobou.

 

 

Ochrana osobních údajů

 

1. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje : jméno, příjmení a bydliště.

2. Osobní údaje jsou využívány k registrování čtenářů v seznamu čtenářů a na průkazu čtenáře.

3. S osobními údaji je oprávněna manipulovat knihovnice  a jsou uloženy v knihovně.

4. Po uplynutí 5 let jsou osobní údaje čtenářů fyzicky zlikvidovány.

 

Čl. 5

 

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

 

1. Právo využívat všech služeb knihovny má každý registrovaný uživatel.

 

2. Uživatelé knihovny jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.

Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid, pořádek a čistotu.

3. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů. Opakované a úmyslné porušování knihovního řádu může mít za následek odnětí práva využívání služeb knihovny.

4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

5. Chce-li čtenář uplatnit slevu na průkaz, předloží příslušný doklad (např. studijní průkaz, kartu ZTP apod.).

  

Čl. 6

 

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna

poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a

nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

3. Uživatel může kopírovat na flash disk informace získané z bází dat zpřístupněných

v Internetu.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by

jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za

škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod

způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Získané informace a data ( v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní

potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále

rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat ( ani v počítačové síti ),

prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( viz. Zákon č. 121/2000 Sb.,

autorský zákon).

 

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 7

 

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty ( dále jen dokumenty ) z vlastního knihovního fondu,

z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo

prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky

Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 8

 

Rozhodnutí o půjčování

 

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

c) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

e) prezenčního a regionálního fondu studovny,

f) nejnovějších čísel novin a časopisů

 

 

 

Čl. 9

 

Výpůjční lhůty

  

1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu,  a to ústně, písemně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře.

 3. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument jiný uživatel a to ústně, písemně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře.

 

4. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

4. Uživatel svým podpisem na Potvrzení výpůjčky potvrdí výpůjčku dokumentu z meziknihovní výpůjční služby a z výměnných fondů.

 

Čl. 10

 

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 

 

 

 

Čl. 11

 

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování

věcí.

2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou

dobu výpůjčky.

4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce

záznam. Při vrácení dokumentu uživatel obdrží potvrzení o vrácení do čtenářského

průkazu.

5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna

uživateli poplatek z prodlení.

6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení

vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje

knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto

vymáhání i náklady právního zastoupení.

7. Do vypořádání pohledávky má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech

služeb.

 

ČL. 12

 

Reprografické a jiné kopírovací služby

 

1. Knihovna může podle povahy dokumentu jeho půjčení nahradit kopií.

2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, nebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie  v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu a ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 13

 

Ztráty a náhrady

 

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě

stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody

uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve

stejném vydání a vazbě. Jestliže uvedení do původního stavu není možné, může

knihovna požadovat finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou

vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo

uživateli pozastavit poskytování všech služeb.

 

Čl. 14

 

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

1. Vymáhání nevrácených výpůjček

Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení

dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách ( z nichž poslední je doporučený dopis

obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

2. Ztráta čtenářského průkazu

Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho

platnosti ( původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

3. Poplatek za prodlení

Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční termín.

 

Čl. 15

 

Náhrada všeobecných škod

 

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností ( podle

občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „ Škoda se hradí v penězích, požádá-li

však poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého

stavu.“).

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně

platných předpisů.

 

V.

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

3. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 1. 2002.

4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

VI.

 

Přílohy Knihovního řádu

 

1. Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Březí